Vedtekter for AKKS Trondheim:

Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012

§ 1. PRESENTASJON

1.1. Organisasjonens navn er AKKS Trondheim, og ble stiftet i 1994.
1.2. AKKS Trondheim er en avdeling av den landsomfattende musikkorganisasjonen AKKS som i hovedsak retter seg mot kvinner innenfor segmentet rytmisk musikk.
1.3. AKKS Trondheim er partipolitisk nøytralt, tar avstand fra rusmidler, og er en antirasistisk organisasjon.

§ 2. FORMÅL

2.1. AKKS Trondheim sitt formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen.

§ 3. VIRKSOMHETSIDÉ

3.1. AKKS Trondheim skal tilby musikkopplæring hovedsakelig rettet mot kvinner.
3.2. AKKS Trondheim skal tilby egnede lokaler for aktivitet innen rytmisk musikk.
3.3. AKKS Trondheim skal arrangere to konserter årlig med hovedvekt på kvinnelige aktører.
3.4. AKKS Trondheim skal drive informasjons- og konsulentarbeid til band og artister som er medlem av AKKS.
3.5. AKKS Trondheim skal jobbe musikk- og kulturpolitisk på regionalt nivå.

§ 4. ORGANISASJONSSTRUKTUR

4.1. Høyeste organ i AKKS er landsmøtet. Landsmøtet velger et landsstyre.
4.2. Årsmøtet er høyeste organ i AKKS Trondheim.
4.3 På årsmøtet velges et styre.

§ 5. ÅRSMØTET

5.1. Høyeste organ i AKKS Trondheim er årsmøtet, se § 4.2. Årsmøtet avholdes hvert år, innen 1. april. 5.2. Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut av styret seks uker før årsmøtet skal avholdes.
5.3 Saker til behandling må være styret i hende fire uker før årsmøtet
5.4. Saker til årsmøtet kan kun meldes inn av AKKS Trondheim sine medlemmer.
5.5 Sakene skal være behandlet av styret, og sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
5.6. AKKS Trondheim medlemmer møter på årsmøtet med fulle rettigheter. Hvert medlem har en stemme.
5.7. Medlemmer kan ikke avgi stemme for andre enn seg selv.
5.8. AKKS Trondheim styremedlemmer deltar på årsmøtet med stemme-, tale- og forslagsrett, i alle saker med unntak av behandling av årsregnskap og årsmelding hvor disse medlemmene ikke har stemmerett.
5.9. Ansatte i AKKS Trondheim og personer årsmøtet gir fullmakt, har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 5.10. Gjester invitert av styret møter som observatører på årsmøtet.
5.11. Dagsorden for årsmøtet skal bestå av:
1) Konstituering.
a) Åpning av møtet.
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede.
c) Godkjenning av saksliste og forretningsorden.
d) Valg av ordstyrer og referent.
e) Valg av to protokollunderskrivere.
2) Årsmelding
3) Årsregnskap
4) Innkomne saker
5) Handlingsplan
6) Budsjett
7) Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer

5.12. Styreleder velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom noen forlanger det. Styret konstituerer seg selv.
5.13. Årsmøtet skal ikke behandle andre saker enn dem som er omtalt i innkallingen.
5.14. Årsmøteprotokollen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmene innen to måneder etter årsmøtet. Årsmøteprotokollen skal inneholde referat og vedtatte vedlegg.
5.15. Årsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektstillegg og oppløsning.
5.16. Årsmøtet kan vedta tillegg til denne vedtekten med 2/3 flertall. Vedtektstillegget skal godkjennes av landsstyret.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

6.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen fire uker når enten avdelingens styre finner det nødvendig, eller 2/3 av avdelingens medlemmer har krevd det skriftlig overfor styret.
6.2 Ekstraordinært årsmøte kan behandle alle typer saker med unntak av vedtektstillegg og andre innkomne saker

§ 7. VALGKOMITÉ

7.1 Styret konstituerer en valgkomitè seks måneder før årsmøtet. Valgkomitèen skal bestå av minimum to og inntil tre medlemmer.
7.2. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til styreledervervet og til de øvrige verv som styremedlemmer og varamedlemmer. Det sittende styret og medlemmer av AKKS kan komme med innspill til valgkomiteen. Valgkomiteen skal kontakte kandidater og presentere dem i sakspapirene som gjøres tilgjengelig for medlemmene etter regler i § 5.5.

§ 8. Forholdet til AKKS sentralt

8.1. AKKS Trondheim skal følge mønstervedtekter for AKKS – avdelinger, vedtatt på landsmøtet.
8.2 Dersom AKKS Trondheim begår grove brudd på vedtekten for AKKS avdelinger kan landsmøtet avvikle AKKS Trondheim etter reglene i vedtektene for AKKS Norge.
8.3. Landsstyrevedtak er bindende for AKKS Trondheim
8.4 Dersom en AKKS Trondheim legges ned, skal all aktiva slik som utstyr, kontorrekvisita etc. som er bevilget, overført eller gitt i gave til avdelingen som et ledd i AKKS sin virksomhet, overdras til AKKS Norge ved landsstyret for videre behandling.

§ 9. STYRET

9.1. Årsmøtet velger styret for en ettårs periode.
9.2. Styret er høyeste organ i AKKS Trondheim mellom årsmøtene.
9. 3 Styret arbeider på frivillig basis, og driver AKKS Trondheim i samarbeid med de ansatte.
9.4. Styret er ansvarlig for AKKS – avdelingens økonomi og administrasjon.
9.5. I alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, treffer styret endelige avgjørelser.
9.6. Styret skal bestå av minimum 50 % kvinner. Minst 2/3 deler av styret skal være medlemmer i AKKS Trondheim.
9.7. Styret plikter å sitte til nytt styre er valgt. Det sittende styret skal delta i styrearbeidet og på styremøter til regnskapet er revidert, og minst i en måned.
9.8. Styret er vedtaksdyktig ved mer enn 50 % oppmøte.
9.9 Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
9.10. Styret skal avholde minimum ni møter samlet i året, hvorav minst fire skal være styremøter.
9.11. Styret kan innkalle alle ansatte i AKKS Trondheim til sine møter. Ansatte har tale- og forslagsrett. 9.12. Styret skal konstituere ny styreleder, nestleder og økonomiansvarlig ved lengre periodisk fravær fra disse vervene.
9.13. Styrets hovedoppgaver:
a) Lede organisasjonen i perioden mellom årsmøtene.
b) Ansette en administrasjon etter behov og tilgjengelige midler
c) Utarbeide årsmelding, handlingsplan og budsjett til behandling av årsmøtet.
d) Påse at organisasjonens økonomi og forpliktelser er gjenstand for kontroll, og at regnskap og revisjon skjer etter gjeldende lover og forskrifter.
e) Sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene, og med utgangspunkt i de vedtak, handlingsplaner og budsjett som er vedtatt av årsmøtet.
f) Oppnevne nødvendige utvalg i perioden.
g) Oppnevne representanter til fora hvor AKKS – avdelingen skal representeres.
h) Definere arbeids- og ansvars områder innad i styret i tråd med vedtak, handlingsplaner og budsjett som er vedtatt av årsmøtet.
i) Styret har ansvar for å påse at følgende ansvarsområder er fordelt innad i styret: ansvar for kurs, ansvar for øvingslokaler, ansvar for konserter og ansvar for økonomi.
j) Styreleder plikter å stille som landsstyrerepresentant. Styret plikter å påse at avdelingen stiller med vara, og at landsstyret med representanten opprettholder kravet om minimum 50 % kvinnelige medlemmer.
k) Styret plikter å følge de retningslinjer som landsstyret legger for behandling av saker hvor økonomisk mislighold og tillitsbrudd kan være involvert.
9.14. Det føres referat fra alle styremøtene, som gjøres tilgjengelig for alle i styret.
9.15. Ved konstituering av nytt styre utarbeides det en styrekontrakt hvor styremedlemmenes plikter og rettigheter er nedtegnet.

§ 10. ÅRSMELDING

10.1. Styret plikter å innhente følgende opplysninger som skal nedtegnes i årsmeldingen:
a) Medlemstall
b) Oversikt over avholdte kurs med antall kurselever og oversikt over lærere
c) Oversikt over bruk av øvingslokaler
d) Oversikt over avholdte konserter/deltagelse på festival
e) Deltagelse på eksterne kurs og fora
f) Oversikt over prosjekter i regi av avdelingen
g) Oversikt over samarbeidspartnere
h) Styrets beretning

§ 11. MEDLEMSREGISTER

11.1. AKKS skal oppbevare et sentralt medlemsregister for AKKS – avdelingene.
11.2. AKKS Trondheim plikter å føre medlemsregister. Medlemsregistrets oppbygning skal utformes av AKKS ved landsstyret etter gjeldende lover og forskrifter.
11.3. Kommersiell anvendelse av medlemsopplysninger må godkjennes av det enkelte medlem.

§ 12. MEDLEMSKAP

AKKS By/region kan være medlem av organisasjoner og nettverk som gagner AKKS sin virksomhet. Styret avgjør hvor AKKS Trondheim er medlem.

§ 13. MEDLEMSKAP I AKKS BY/REGION.

13.1. Medlemskap i AKKS Trondheim baseres på medlemskontingent fastsatt av landsmøtet. Medlemskap i en AKKS Trondheim gjelder for alle avdelingene.
13.2 Medlemmer skal motta medlemsbevis etter innmeldelse.
13.3 Medlemskap i AKKS By/region er åpent for begge kjønn.
13.4 Medlemmer forplikter seg til å følge vedtektene til AKKS Trondheim og AKKS sentralt.
13.5 Medlemmer kan ekskluderes ved grove brudd på vedtektene og de retningslinjer som avdelingen har lagt for deltakelse på kurs, konserter og bruk av øvingslokaler. Eksklusjon kan klages inn til landsstyret.
13.6 Medlemsmøter kan avholdes etter behov.

§ 14. ØKONOMI

14.1. AKKS Trondheim kan ta imot offentlig støtte og private gaver, dersom dette ikke begrenser AKKS sin virksomhet.
14.2. Regnskap og revisjon skal skje etter gjeldende lover og forskifter
14.3. Prokura tildeles daglig leder og minimum en av disse; styreleder og økonomiansvarlig.
14.4. AKKS Trondheim skal fordele sine midler i henhold til de handlingsplaner og budsjetter årsmøtet vedtar. Styret har mandat til å utforme den nærmere fordelingen.
14.5. Avtaler som gjelder samarbeid med og sponsing av AKKS Trondheim, må være i tråd med AKKS Norges vedtekter og mønstervedtekter for AKKS – avdelinger.
14.6. Styret setter tak for økonomiske beslutninger som kan taes av administrasjonen.

§ 15. ARBEIDSGIVERANSVAR

15.1. Styret ansetter etter behov og midler en administrasjon i AKKS Trondheim.
15.2. Styret plikter å innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av lønnsutbetalinger etter gjeldende regler. Styret skal i tillegg tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og følge øvrige lover og forskrifter som arbeidsgiver. Styret skal som arbeidsgiver komme med klare tilbakemeldinger til de ansatte og påse at det er en klar ansvarsdeling mellom styret og den ansatte. Styret skal sørge for arbeidskontrakt for ansatte, og i samarbeid med ansatte utarbeide stillingsinstruks.

§ 16. OPPLØSNING

16.1. AKKS Trondheim kan oppløses med 2/3 flertall på årsmøtet.
16.2. AKKS Trondheim kan avvikles på landsmøtet til AKKS med 2/3 flertall.
16.3. Ved oppløsning tilfaller AKKS Trondheim sine eiendeler AKKS.