Har du blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og/eller diskriminering? Opplever du uholdbare arbeidsforhold i din AKKS-avdeling?

Ta kontakt med AKKS sitt varslingsutvalg!

Om Varslingsutvalget

Som del av AKKS sitt arbeid for å forebygge og bekjempe trakassering og diskriminering på alle nivå i organisasjonen har vi opprettet et Varslingsutvalg. Varslingsutvalget har en rådgivende funksjon til alle deler av organisasjonen og er skolert i håndtering av varslingssaker knyttet til personalsaker og konflikter, mulig overtredelse av AKKS sine retningslinjer mot diskriminering og trakassering, herunder seksuell trakassering, samt HMS.

Varslingsutvalget velges av Landsstyret og består av tre faste medlemmer og to varamedlemmer. De faste medlemmene består av styreleder i AKKS Norge, en daglig leder fra en lokalavdeling i AKKS og en styreleder fra en lokalavdeling i AKKS. Sekretær til utvalget er daglig leder i AKKS Norge. Varamedlemmene skal være fast ansatt i AKKS, et av varamedlemmene velges i tillegg til verneombud. Alle representanter velges for to år og sitter til nytt utvalg er valgt.

Definisjoner

Det viktigste kjennetegnet ved trakassering, herunder seksuell trakassering, er at oppførselen er uønsket, uoppfordret eller fremsatt/gjennomført på en slik måte at den som blir trakassert har vanskelig for å si fra og/eller forsvare seg. Adferden kan være både verbal, ikke-verbal, digital og fysisk.

Diskriminering er at noen blir behandlet dårligere enn andre, uten at denne forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig. Det spiller ingen rolle om hensikten med forskjellsbehandlingen er å diskriminere eller ikke.

Konflikt er noe som pågår over tid og hvor partene prøver å hindre hverandre i å få oppfylt sine behov. En strid eller sammenstøt. Partene har ulike verdier og prøver å gjøre dem gjeldende for hverandre.

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, en fellesbetegnelse for det arbeidet som skal gjøres på den enkelte arbeidsplass for å forbedre arbeidsmiljøet samt å redusere skader på det ytre miljø, slik som forurensning.

Om varsling

Varslingsutvalget behandler alle varsler ut ifra AKKS sine Nasjonale retningslinjer for varsling.

Les mer om våre Nasjonale retningslinjer for varsling her.

Hvem kan varsle?

Alle som er tilknyttet AKKS kan varsle: Ansatte, instruktører, styremedlemmer og brukere av AKKS sine tilbud.

Hva kan du varsle om?

Du kan varsle om seksuell trakassering, diskriminering og/eller konflikt knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Du kan varsle om noe du har opplevd selv, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller sett, som du mener ikke er greit eller ulovlig.

Det vil si alle situasjoner mellom ansatte, instruktører, styremedlemmer og deltakere på aktiviteter i AKKS.

Hvordan  og til hvem varsler du?

Et varsel kan skje både skriftlig og  muntlig.

Alle som arbeider for AKKS kan ta imot et varsel. Det vil si alle i valgte verv, ansatte, instruktører eller frivillige.

Den som mottar varselet skal med en gang  gi varselet videre til varslingsutvalget. For å ta kontakt med varslingsutvalget direkte kan du skrive en mail til varsel@akks.no.

Du kan også be om et personlig møte for å fortelle om hva som har skjedd.

Hva skal et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å si ifra om. Du kan også velge å være anonym.

Beskriv så nøye du kan. Beskriv når, hvor og hvordan det skjedde. Dersom det er noe som har skjedd over tid kan det være lurt å lage en slags tidslinje.

Fortell om det er andre som vet om det som har skjedd, eller kan ha sett det. Du kan også fortelle om du vet om andre som har opplevd det samme.

Hva skjer etter du har sendt inn varsel?

Når du har varslet skal du oppleve at du blir tatt på alvor og at det du har meldt fra om undersøkes ordentlig.

Den informasjonen du gir er konfidensiell – det er kun varslingsutvalget som vil vite om saken og de har taushetsplikt.

Varslingsutvalget har plikt til å fortelle deg at de har mottatt varselet, hvem som har ansvar for saken din og holde deg oppdatert på hva som skjer videre.

De skal også gi beskjed om de ønsker flere samtaler med deg og når det skal skje.