Foto: Ina Stenvig
Scroll down for information in English.
Når og hvor holder vi kurs

AKKS Trondheims ordinære kurs har oppstart i februar, mars/april, september og oktober/november, og holdes på Buranhus Musikksenter. I tillegg har vi kortere kurs og workshops, med tema som eksempelvis musikkproduksjon, låtskriving og konsertproduksjon, som gjerne arrangeres på ulike steder i byen.

For bedre kjønnsbalanse i musikklivet

AKKS jobber for bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Kursene våre er åpne for alle kjønn, med unntak av noen utvalgte kortere workshoper og Bandleiren LOUD! som er for jenter, ikke-binære og transpersoner.

Trygt og motiverende læringsmiljø på kurs hos AKKS

For oss i AKKS er det viktig at alle kursdeltakere får en god kursopplevelse og føler seg trygge på kursene våre. Hos AKKS skal det være rom for å prøve seg fram, feile, stille spørsmål og vokse. Les mer om hvordan vi jobber med læringsmiljøet på våre kurs her!

Aldersgrense på kurs

Undervisningen på våre ordinære kurs er lagt opp som enten gruppekurs eller en-til-en. På en-til-en er nedre aldersgrense 7 år. Fra våren 2023 har vi juniorkurs for de mellom 10 – 12 år, ungdomskurs for de mellom 12 og 17 år, mens våre ordinære gruppekurskurs er fra 17 år og oppover. Vi har ingen øvre aldersgrense, men vil prioritere de under 26 år, og jenter, ikke-binære og trans-ungdom ved stor pågang.

Gruppekurs

På gruppekurs settes det sammen grupper på 3-5 deltakere. Første kursdag vil vi bruke tid på å bli kjent med hverandre og videre i kurset vil vi ha fokus på skape trygge kursomgivelser. Vi er avhenging av nok påmeldte for å kjøre kurset. Ved få påmeldte vil kurset kunne bli avlyst.

Rabatterte og gratis kursplasser

AKKS Trondheim har et begrenset antall plasser (AKKS-stipend) som er gratis eller til redusert pris om man er under 26 år og der familien har begrenset økonomi. Dette MÅ velges når man melder seg på kurset. Les mer om ordningen her.

Betaling

Kursene kan betales ved faktura, vipps eller bankkort. Om du velger faktura, vil fakturaen bli utsendt første kursdag. Om ikke fakturaen betales innen forfall vil ekstra omkostninger påløpe. Betales ikke fakturaen vil den bli sendt til inkasso.

Vilkår

Påmeldingen er bindende. Vi har begrenset med plasser på hvert kurs, og vi har derfor ingen avmeldingsfrist på våre kurs. Ved innsendt påmelding er man bundet til å betale kursavgiften. Det vil si at kursavgift må betales selv om kursdeltakeren ikke møter opp til kurset eller slutter på kurset. Les våre Påmeldingsbetingelser 2024 her, og vår personvernerklæring her!

AKKS-kurs for oss med funksjonsnedsettelser

Har du behov for å ha med assistent eller ledsager på kurs, opplys om dette i påmeldingsskjemaet så kan vi tilrettelegge for dette. Ta gjerne kontakt så kan vi se på hvordan vi kan tilrettelegge for at du kan delta.

Savner du noe i vårt kurstilbud eller har spørsmål?

Ta kontakt med kursansvarlig på Camilla på kurs@trondheim.akks.no

Les mer om våre kurs her, eller trykk her for å komme direkte til våre påmeldinger.

 

English information

When and where do we hold courses

AKKS Trondheim’s regular courses start in February, March/April, September and October/November, and are held at Buranhus Musikksenter. In addition, we have shorter courses and workshops, with themes such as music production, songwriting and concert production, which are often arranged at various locations in the city.

For a better gender balance in music life

AKKS works for a better gender balance in music life. Our courses are open to all genders, with the exception of some selected shorter workshops and Bandleiren LOUD! which is for girls, non-binary and transgender people.

Safe and motivating learning environment on courses at AKKS

For us at AKKS, it is important that all course participants have a good course experience and feel safe on our courses. At AKKS, there must be room to try things out, make mistakes, ask questions and grow. Read more about how we work with the learning environment on our courses here!

Age limit on courses

The teaching on our regular courses is set up as either group courses or one-to-one. On one-to-ones, the minimum age limit is 7 years. From spring 2023, we have junior courses for those between 10 and 12 years of age, youth courses for those between 12 and 17 years of age, while our ordinary group courses are from 17 years of age and upwards. We have no upper age limit, but will prioritize those under the age of 26, and girls, non-binary and trans youth when there is a large influx.

Group course

On group courses, groups of 3-5 participants are put together. On the first day of the course we will spend time getting to know each other and later in the course we will focus on creating a safe course environment. We are dependent on enough registrants to run the course. If there are few registrants, the course may be cancelled.

Discounted and free course places

AKKS Trondheim has a limited number of places that are free or at a reduced price if you are under 26 and where the family has limited finances (AKKS-stipend). This MUST be selected when registering for the course. Read more about the AKKS-stipend here.

Payment

The courses can be paid by invoice, bank transfer or bank card. If you choose invoice, the invoice will be sent on the first day of the course. If the invoice is not paid by the due date, additional costs will be incurred. If the invoice is not paid, it will be sent to debt collection.

Terms

Registration is binding. We have limited places on each course, and we therefore have no cancellation deadline for our courses. When registering, you are bound to pay the course fee. This means that the course fee must be paid even if the course participant does not show up for the course or leaves the course. Read our Enrollment Conditions 2023 here, and our privacy policy here!

AKKS course for us with disabilities

If you need to bring an assistant or companion to the course, please let us know about this in the registration form and we can make arrangements for this. Feel free to get in touch and we can see how we can arrange for you to participate.

Are you missing something in our course offer or have questions?

Contact the course manager at maria@akks.no.

Read more about our courses here, or click here to go directly to our registrations.