Høringssvar til Bergen kommune: Plan for deltagelse og mangfold

Bergen kommune har for første gang utarbeidet en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet som nå er ute på høring. Vi i AKKS er glade for at kommunen ønsker å legge til rette for at flere kunst- og kulturaktører skal kunne nå bredere ut og bidra til økt deltagelse i kulturlivet. Samtidig etterlyser vi blant annet tydeligere tiltak for at kommunalt støttede kulturaktører skal kunne tilpasse sine lokaler slik at de blir universelt utformede og tilgjengelige for alle, samt at ungdom i større grad bør få anledning til å være med på å forme sitt eget kulturtilbud. Mangfold gjelder også alder. Her kan du lese AKKS Bergen sitt høringssvar.

Høringssvar til Bergen kommune:
Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som har jobbet for likestilling og mangfold i musikklivet i 25 år, og det er gledelig for oss å se at Bergen kommune med denne planen setter fokus på deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. Vi tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk, leier ut øvingslokaler på USF Verftet og arrangerer konserter. Vi står også bak ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS og er arrangør av Eggstockfestivalen og bandleiren LOUD! Gjennom all vår aktivitet har vi fokus på likestilling og mangfold, og ansatte, styre og musikkinstruktørene våre er blant annet kurset i normkritikk og safe space. Vi vet hvor utfordrende det kan være å nå ut til flere og å være en inkluderende kulturaktør som oppfattes som åpen og tilgjengelig for alle uavhengig av etnisk, kulturell eller sosialøkonomisk bakgrunn, kjønn, seksuell legning, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Vi er derfor glade for at Bergen kommune ønsker å legge til rette for at flere kunst- og kulturaktører skal kunne nå bredere ut og bidra til økt deltakelse i kulturlivet fra publikumsgrupper som i dag ikke deltar, og til å utjevne forskjeller innen felt og sjangre der det i dag er en skjevfordeling i deltagelse. Vi er enige i at det er viktig at mangfoldet i befolkningen speiles i både utøvelsen av kunst og kultur og i opplevelsen av tilbudene innen denne sektoren.

Følgende er våre kommentarer og innspill til høringsutkastet. 

4.1 Planens satsingsområder: Infrastruktur

Det oppgis i planen at “funksjonelle, fleksible og tilstrekkelige areal for kunst og kulturproduksjon, kulturutøvelse og formidling er viktige mål i kulturarenaplanen, og en forutsetning for å oppnå mangfold”. Videre oppgis det som strategi under punkt 4.1.5 at “Bergen kommune skal ivareta at det finnes gode fysiske og strukturelle rammer for formidling og opplevelser av kunst og kultur i byen, både innendørs og utendørs”. Som tiltak oppgis det at Bergen kommune skal “tilstrebe universell utforming i alle kommunalt eide og kommunalt støttede kulturarenaer”.  

Som planen selv sier: “For enkelte kan en kulturarena og miljøet den representerer være en viktig inngangsportal til kunst- og kulturverdenen, […]”. Gjennom vår kulturaktivitet har vi sett hvor viktig gode musikktilbud kan være for enkelte, og hvor viktig det er at tilbudene både oppfattes som og faktisk er tilgjengelige. Vi ønsker at all vår aktivitet skal være tilgjengelig for alle. Vi har stort potensiale – tilbudet finnes allerede, men vi mangler tilpassede kurs- og øvingslokaler som er universelt utformet. Som ideell organisasjon i kulturlivet er vi nok ikke alene om å ha en stram økonomi, og det er kostbart å gjøre store endringer i lokalene som vi leier av USF Verftet. Vi vil tro at det er flere kulturaktører som har samme utfordring – et godt tilbud, men i lokaler som ikke er universelt utformet eller tilgjengelig for alle.

Planen sier ikke noe om hvilke tiltak Bergen kommune vil ta i bruk for å tilstrebe universell utforming. AKKS Bergen sine øvingslokaler og kurslokaler på USF Verftet er kommunalt støttede – en støtte som er viktig for å kunne drifte lokalene våre, men som ikke er tilstrekkelig for å bygge om eller gjennomføre tiltak som vil gjøre lokalene universelt utformet og med det tilgjengelige for alle. AKKS Bergen er en organisasjon som jobber for mangfold og likestilling, og vi har holdt foredrag og workshops for andre organisasjoner om viktigheten av å være tilgjengelig for alle. Det er da ekstra leit å ikke kunne tilby dette fullt ut selv, men være avhengige av huseiers prioriteringer. Et mulig tiltak kan være at Bergen kommune oppretter en støtteordning som gir midler til kulturaktører som vil gjøre de nødvendige endringene i sine lokaler, slik at de blir tilgjengelige for alle. Et annet mulig tiltak er at det i forbindelse med kartleggingen av kommunalt eide lokaler gjøres en vurdering av om enkelte av lokalene kan tilbys og tilpasses til kulturaktører.

4.1.1 Mangfold blant publikum: Inkluderende arenaer og arrangementer

I planen står det at det er “[…] et ønske fra ungdommens side at det arrangeres flere konserter for aldersgruppen under 18 år, slik blant annet Kulturhuset Østre har gjort med stor suksess”. Vi er positive til dette, og vi er også positive til Bergen kommune sitt initiativ til at det etableres flere vergeordninger for barn og unge under 18 år som ønsker å gå på kulturarrangementer på arenaer med 18-årsgrense. Det er samtidig et ønske fra vår side at det i større grad legges til rette for at arrangører og kulturarenaer også kan arrangere konserter utelukkende for ungdom, på ungdoms premisser – ikke bare at ungdom gis begrenset tilgang til arrangementer med 18-årsgrense som arrangeres av andre enn ungdommen selv. Ungdom bør i større grad få anledning til å være med på å forme sitt eget kulturtilbud.

Siden 2013 har AKKS Bergen sin ungdomsarrangørgruppe, UFLAKKS arrangert konserter for aldersgruppen under 18 år, blant annet på Kulturhuset Østre. En utfordring som gjør seg gjeldende for UFLAKKS, og som kan hindre enkelte konsertscener i å kunne tilby egne konserter for aldersgruppen under 18 år, er tapte inntekter på alkoholsalg. I dag betaler vi som arrangør ekstra leie til konsertscenene for å kompensere for tapte inntekter på salg av alkohol. Vi mener at det må bli mer gunstig for konsertscenene å åpne opp for alkoholfrie konserter i Bergen.

Et mulig tiltak vil være en kompensasjonsordning for konsertscener og/eller arrangør som vil kunne stimulere til flere konserter for aldersgruppen under 18 år på flere av byens scener. Et annet mulig tiltak vil være at det åpnes opp et nytt ungdomshus, som vi har forstått at også er et ønske i Bergen kommune. Etter at Ungdomshuset 1880 stengte har ungdom manglet et tilsvarende tilbud i Bergen sentrum, som er bygget på ungdomsmedvirkning og uten religiøs tilknytning. De engasjerte ungdommene i UFLAKKS vil blant annet kunne være en stor ressurs for et slikt hus hvor ungdom selv kan arrangere konserter for aldersgruppen under 18 år – uten å måtte betale leie. Vi vil også kunne tilby musikkurs, workshops, øvingslokaler og åpne møteplasser for ungdom i samarbeid med kommunen og lokale ungdommer – i lokaler som er tilpasset aktiviteten og tilgjengelige for alle.

4.1.1 Mangfold blant publikum: Veier inn til kulturen

Vi støtter tiltaket om å “tilrettelegge for markedsføring og synlighet av kulturaktiviteter gjennom Kulturbybergen.no og flere fysiske plakatvegger i alle Bergens bydeler”. Det må også gis tydelig informasjon om hvor disse plakatveggene er, både for at de skal kunne brukes aktivt av kulturaktørene og være kjent for publikum.

I tillegg til nettsiden Kulturbybergen.no bør det finnes tydelig informasjon med telefonnummer man kan ringe for å få informasjon om kulturtilbud. Vi har erfaring med at flere ikke finner frem på nettsider og i stedet ringer for å få mer utfyllende informasjon om våre tilbud. Vi har også veiledet folk om andre kulturtilbud enn våre egne, fordi det oppleves som vanskelig å finne informasjonen selv. Nettsider fungerer ikke for alle pga. variasjoner når det kommer til teknisk kyndighet, tilgang til internett, språkbarrierer, lesevansker, etc. som det bør tas hensyn til når målet er å øke deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

 


Du kan lese hele planen her: Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030