Smittevern på kurs hos AKKS Bergen

Kurs hos AKKS Bergen og korona-situasjonen

AKKS Bergen forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Vi følger Norsk Musikkråd sin veileder for  smittevern for musikkøvelser når vi gjennomfører kurs. Les mer om disse her!

I våre påmeldingsbetingelser står følgende angående avlysning eller endringer på kurset som følger av restriksjoner eller avlysning pålagt fra kommune eller myndigheter.

 1. Kursavlysning

4.2 Skulle vi grunnet smittesituasjonen bli pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av koronasmitte vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via SMS. Dersom avlysning skjer etter kursstart vil de kursdager som er blitt avlyst bli refundert minus medlemskontingenten på kr. 50 for de som betalte kursavgift med medlemskap.

 1. Kursendringer

5.2 Skulle smittesituasjonen tilsi at man ikke får gjennomført kurs grunnet restriksjoner vil vi prøve å tilby en til en undervisning eller digital undervisning der det lar seg gjøre.

Ved nedstengning- der fritidstilbud for de under 20 år er tillatt

I året som har gått har vi hatt flere nedstenginger, av ulik art. I de fleste har det vært tillatt med fritidsaktiviteter for de under 20 år. Vi har da kunne avholde kurs som normalt på de grupper der alle deltakerne er under 20 år. For de grupper som har deltakere som er over 20 år vil hele kurset der det lar seg gjøre bli avholdt digitalt. Dette vil gjelde gitarkurs, basskurs, vokalkurs, elektronisk musikkurs og en økt på DJ kurs. Mens våre øvrige kurs, piano, trommer og bandkurs ikke lar seg gjennomføre digital og kursdagen vil da forskyves fram i tid. Dersom vi blir pålagt nedstenging grunnet restriksjoner vil kurs kunne bli endret på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via SMS.

Ved nedstengning- med ingen unntak

Skulle det bli nedstengning for all aktivitet vil hele kurset der det lar seg gjøre bli avholdt digitalt. Dette vil gjelde gitarkurs, basskurs, vokalkurs, elektronisk musikkurs og en økt på DJ kurs. Mens våre øvrige kurs, piano, trommer og bandkurs ikke lar seg gjennomføre digital og kursdagen vil da forskyves fram i tid. Dersom vi blir pålagt nedstengning grunnet restriksjoner vil kurs kunne bli endret på kort varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette via SMS.

Ved instruktør sykdom

Grunnet korona-situasjon har vi lavterskel for å utsette kurset om instruktør blir syk. Vi vil så godt det lar seg gjøre å få inn vikar, men sykdom oppstår gjerne på kortvarsel som gjør at kursdagen kan bli utsatt. Kurset vil da bli tatt igjen uken etter om det lar seg gjøre.

Ved kursdeltakeres sykdom eller i karantene

Merk at det er ingen refusjon for kursdager deltakeren måtte gå glipp av grunnet luftveis- symptomer eller annen sykdom eller karantene og derav ikke kan møte til undervisning.

Smittevernregler for kursdeltakere

 1. Ikke gå på kurs om du er syk!
  Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer.
 2. Vask hendene før og etter kurs.
 3. God håndhygiene er viktig før, under og etter kurset.
 4. Møt presis til kurstiden som er oppgitt.
  For å unngå trengsel, ikke møt opp før tiden, f.eks. ikke fem- ti minutter før, og ikke bli igjen i lokalene etter kurs.
  Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/foresatte som venter på deltakere kan ikke oppholde seg rundt lokalene, da vi har liten plass.
 5. Hold avstand til hverandre.
  Man skal holde 1 meters avstand til hverandre på kurset. Plassene er markert opp. Disse skal overholdes.
 6. Bruk helst egen mikrofon.
  Vi oppfordrer vokalister til å ta med egen mikrofon, men dersom dere ikke har dette har vi rengjorte mikrofoner på lokalet. Alle mikrofoner blir daglig rengjort og desinfisert.
 7. Unngå berøring av hverandres instrument.
  For å unngå smitte skal man ikke ta på andre sitt instrument eller kursutstyr.
  Eneste unntak er på DJ-kurset, der man deler på ett DJ-sett.
 8. Alle deltakere må sprite over utstyret de har brukt på kurset etter endt kurs. Sprit er tilgjengelig på lokalet.
 9. Unngå håndhilsing og klemming.
 10. Husk god hoste- og nysehygiene.

Munnbind

Det er ikke et krav om munnbind på våre kurs, så lenge det ikke er et krav om dette fra myndighetene. Men om du ønsker å bruke munnbind er det greit. Du må da medbringe eget munnbind. Vi krever ikke at våre instruktører bruker munnbind. Dette kan selvsagt endre seg om smittesituasjonen skulle tilsi det.

Smitteverntiltak gjennomført av AKKS Bergen vår 2021

 • Våre kurs har få deltakere, gruppene består av inntil 4 personer inkl. instruktør.
 • Vi går over alle flater på kursrommet daglig.
 • Alle deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand fra hverandre på kursene.
 • Alle våre instruktører får opplæring i smitteverntiltak før undervisning.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater.
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tilsendt deltakere/foresatte før oppstart.
 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjengelig i våre lokaler og på våre toalett.