Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært Landsmøte 2021 er vedtatt oppsatt på nett lørdag 25. september kl 10:00.

Vi vil med dette innkalle til ekstraordinært Landsmøte for AKKS Norge.
Landsmøtet er AKKS sitt høyeste organ og holdes hvert annet år, sist ordinære Landsmøte ble avholdt på nett 5. september 2020. Ekstraordinært Landsmøte er innkalt 3 måneder før det skal avholdes, slik vedtektene krever for et ordinært Landsmøte.

Sted: zoom (lenke sendes ut til påmeldte)
Dato: lørdag 25. september 2021 klokken 10 – 12

Stemmeberettigelse:
Alle AKKS Norges lokallag har stemmerett på Landsmøtet.
Antall stemmer per lokallag beregnes på et snitt av de to siste års medlemstall etter følgende modell:
3 – 20 medlemmer = 1 stemme
21 – 200 medlemmer = 4 stemmer
201 – 400 medlemmer  = 6 stemmer
401 – 700 medlemmer = 8 stemmer
Over 700 medlemmer  = 10 stemmer

AKKS Norges lokallag kan stille med inntil like mange delegater som lokallagene har stemmer. Lokallagene velger selv delegater samt fordeling av stemmer blant sine delegater.

Påmelding
Hvert lokallag sender samlet påmelding for hele lokallaget.
Påmelding er bindende og frist er 1. september.

Påmelding for Avdelingslag
Gjøres på eget skjema her.

Påmelding for Bandlag
Send mail til akks@akks.no
med følgende informasjon:
Ditt navn
Bandets navn
Epostadresse
Telefon

Fullmakt
Skal du stemme på vegne av ditt avdelingslag? Husk at du må ha fullmakt fra styreleder.

Ferdig utfylt fullmakt sendes til akks@akks.no innen 12. september 2021.

Saker til behandling:
Sakspapirer gjøres tilgjengelige for AKKS Norges lokallag senest fire uker før det ekstraordinære Landsmøtet finner sted, disse ble lagt ut tirsdag 25. august 2021 på denne siden.

Vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært Landsmøte.

Dagorden for landsmøtet:

 • Konstituering
 • Strategiplan for kommende landsmøteperiode
 • Handlingsplan for kommende landsmøteperiode
 • Valg av sentralstyremedlemmer; 
styreleder, nestleder og varamedlem

SAKSLISTE:

01/2021 Konstituering

 • Godkjenning av delegater og fullmakter
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Valg av protokollunderskrivere

Landsstyrets forslag til vedtak:

 • Landsmøtet godkjenner delegater og fullmakter – Blir lagt frem på møtet
 • Landsmøtet godkjenner innkallinger og saksliste

02/2021 Strategiplan for kommende landsmøteperiode
vedlegg 1

 • Stategiplan 2021-2024Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner strategiplan for perioden 2021-2024.

03/2021 Handlingsplan for kommende landsmøteperiode
vedlegg 2

 • Handlingsplan 2021-2024Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner handlingsplan for perioden 2021-2024. 

04/2021 Styrehonorar
For tiden honoreres styreleder med 40 000,- i året og styremedlemmene får 1250,- for hvert Landsstyremøte de deltar på. Som et ledd i organisasjonens profesjonalisering er det ønskeig å øke disse honorarene. Styreleders honorar økes til 50 000,- i året og til 1500,- til styremedlemmene for deltagelse pr. møte.

            Landsstyrets forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner honorering av styreleder pålydende
kr. 50 000,- pr. år og honorering av styremedlemmer pålydende kr. 1500,- for deltagelse pr. landsstyremøte.

05/2021 Valg sentralstyret
vedlegg 3 (kun tilsendt på mail)

Landsstyret består av tre sentralstyremedlemmer; styreleder, nestleder og ett styremedlem, samt styreleder eller oppnevnt stedfortreder fra alle AKKS Norges avdelingslag.
Sentralstyremedlemmene velges særskilt og vervene er toårige.

Landsstyrets sentralstyremedlemmer har i årsmøteperioden 2018 – 2021 hatt følgende sammensetning;

 • Monica Ifejilika– styreleder
 • Ingunn Sand – sentralstyremedlem
 • Claus Fibiger – sentralstyremedlem
 • Camilla Slaattun – vara

Valgkomiteen har bestått av: Frida Karina Rusnak, Guttorm Andreasen og Inni Mowinckel

Valgkomiteens arbeid

Komiteen fikk god innføring i de kommende prosessene og prosjektene AKKS Norge har foran seg gjennom et oppstartsmøte med daglig leder og avtroppende styreleder. Komiteen fikk også god beskrivelse av ønskede kriterier for sentralstyret, og en rekke forslag til styrekandidater levert av Landsstyret, AKKS Norges lokallag og administrasjon.

På bakgrunn av de potensielt krevende prosessene organisasjonen kommer til å gjennomgå fremover, har komiteen fokusert på styrekandidatenes erfaring innen prosjektstyring og økonomi, kjennskap til kulturlivet, og nettverk. Arbeidskapasitet og engasjement har også vært avgjørende.

Sammen har de innstilte kandidatene komplementerende kompetanse og bakgrunn. Felles er et genuint ønske om å drive organisasjonen fremover.

Innstilling til styreleder og styremedlemmer i AKKS Norge 2021 – 2022:

Sigrun Tara Øverland – styreleder
Helene Heger Voldner – nestleder
Camilla Slaattun – styremedlem – ikke på valg.
Nosizwe Baqwa – varamedlem

Forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.

Kort presentasjon av innstilte styremedlemmer.

Sigrun Tara Øverland (født 1983)

Fra Kristiansand, bodd flere år i Oslo og Nordland. Har blant annet jobbet som daglig leder i AKKS Oslo, ledet den sjangerfrie konsertforeningen Havresekken og vært produsent på kulturhuset Kulturfabrikken Sortland, samt arbeidet som musiker selv. Styreerfaring fra blant annet Norsk Jazzforum, Norgesnettet, Oslo musikkråd og Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen).

Helene Heger Voldner (født 1984)

Helene Voldner er programansvarlig på Furuset bibliotek og aktivitetshus, og har jobbet med festivaler, arrangementer, formidling og møteplasser, blant annet på Norsk litteraturfestival, Litteraturhuset og Oslo bokfestival. Bakgrunn fra prosjektledelse, og har initiert og drevet ulike prosjekter med fokus på ungdoms- og mangfoldsarbeid, og jobbet for lik tilgang til kunst og kultur uavhengig av bakgrunn. Startet blant annet Groruddalsprodusentene, et kursopplegg for å sikre rekruttering til musikk- og kulturbransjen for ungdom fra Groruddalen. For tiden medlem av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

Nosizwe Baqwa (født 1983)

Nosizwe Baqwa er en kunstner, sanger, aktivist, skuespiller og kulturformidler med bakgrunn fra Oslo-Øst og Sør-Afrika. Hun har tidligere jobbet som produsent i Oslo World, kampanjekoordinator i ICAN og musikalsk konsulent i Fargespill. Nosizwe har styreerfaring fra blant annet Musikkutstyrsordningen og Fellesrådet for Afrika. Hun er i dag leder for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune.

Sittende styremedlem:

Camilla Slaattun

Camilla Slaattun er kommunikasjonsansvarlig i Norsk Jazzforum og har sittet i AKKS Norge sitt sentralstyre siden mai 2018. Slaattun er kommunikasjonsansvarlig for medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum samt redaktør for nettstedet Jazzinorge.no. Hun har bakgrunn fra norsk platebransje fra stillinger i V2 Records, MNW Records og EMI Music Norge. I 2009 var Slaattun med å starte opp nettverket som etter hvert ble foreningen Balansekunst. Hun satt i arbeidsgruppa fram til Balansekunst i 2016 ble stiftet som egen forening, var styremedlem i perioden 2016 – 2018, leder for valgkomiteen i 2019 og satt i Balansekunsts politiske utvalg i samme periode. I perioden 2004 – 2013 var Slaattun representant for Norsk jazzforum i det politiske samarbeidsorganet Samstemt, og hun var styremedlem i magasinet Musikk-kultur i perioden 2005 – 2012.

Dokumenter til møtet:

Saksliste
Strategiplan (vedlegg 1)
Handlingsplan (vedlegg 2)

Har du spørsmål angående ekstraordinært landsmøte, ta kontakt med daglig leder på akks@akks.no