Vår 2023 GRIP: For deg som vil lære deg lydteknikk

English at end

GRIP er en kursserie for å gi flere mulighet til å lære, utvikle ferdigheter og få praktisk erfaring innen lydteknikk.


Påmeldingsfrist 10. februar kl. 17:00. Påmeldingen er søknadsbasert.
Oppstart lørdag 4. mars kl. 11:00. Kurs over  6 ganger. 

Priser fra kr. 750. Gratis plasser tilgjengelig for de under 26 år.  
Instruktører: Irene Bjørke, Sigri Hovde, Mark Simon Watts, Elaine Maltezos.

GRIP er åpent for alle over 18 år, og vi understreker vårt mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring.


Fra GRIP 2022. Foto: Hannah Emilie Grung

Om GRIP

GRIP er en del av et initiativ fra Bergen Kjøtt, AKKS Bergen, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og lydtekniker Irene Bjørke for å styrke et større mangfold av personer med teknisk kompetanse i Vestland. Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fortsatt sterkt underrepresentert innen lydteknikk – i 2022 ble det rapportert at 93 % av alle teknikere i Norge er cis-menn. Dette ønsker vi å endre.

GRIP har som mål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner i lydteknikerroller i Norges kulturorganisasjoner. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av rollemodeller på scenen, men også bak kulissene – innen produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle andre viktige roller bak kulissene.

GRIP har som mål å gi langsiktig praktisk opplæring, erfaring og veiledning innen lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater. GRIP også samarbeider med andre organisasjoner i Bergen inkludert Vill Vill Vest-festivalen, Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Østre, Bergen Kunsthall / Landmark, Transgender Awareness Week og Creative Technology for å tilby praktisk erfaring for GRIP-elevene.

GRIP er åpent for alle over 18 år (uten øvre aldersgrense) og tilbyr både introduksjons- og fordypningskurs i lydteknikk. Mellom 2021-22 utdannet GRIP mer enn 100 personer, inkludert nye lydteknikere samt lærere, musikere, ungdomsarbeidere, produsenter og kuratorer som ønsker å få mer kunnskap og tillit til lydteknologi. 92 % av GRIP-deltakerne har vært kvinner, ikke-binære og transpersoner og mange jobber nå som profesjonelle lydteknikere i Bergen og Norge.

GRIP 2023 arrangeres med partnere i Bergen inkludert Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Vill Vill Vest og er støttet av Sparebanken Vest, Bergen kommune, Kulturrom, og apap-FEMINIST FUTURES (finansiert av Creative Europe-programmet i EU).


Fra GRIP 2022. Foto: Runa Halleraker

Kursdager

 

 • “Kick off weekend”
  Lørdag 04. – søndag 05. mars 11:00 – 16:00
 • Mandag 13. mars 17:00 – 20:00
 • Tirsdag 21. mars 17:00 – 20:00
 • Tirsdag 28. mars 17:00 – 20:00
 • Tirsdag 11. april 17:00 – 20:00

Kurssted

Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1

Kurspris

750,- for 6 økter. Valgfritt AKKS-medlemskap er inkludert i kursprisen.

Vi har et begrenset antall plasser man kan få gratis eller til redusert pris om man er under 26 år og der familien har begrenset økonomi. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingsskjemaet. Denne ordningen er støttet av BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Påmeldingsfrist 10. februar kl. 17:00

Kurset har plass til 6 kursdeltakere. Påmeldingen er søknadsbasert. Fyll ut påmeldingsskjemaet med et kort avsnitt hvor du forteller oss hvorfor du vil bli med på dette kurset. Fortell oss også om du har tidligere erfaring med å jobbe med lyd for eksempel som musiker/DJ, gjennom arbeid med arrangement, musikkteori – eller om du rett og slett bare har interesse for å lære mer om lydteknikk.

Språk

Kurset vil bli ledet på norsk. Gi oss beskjed hvis du vil bli med, men har begrensede norskkunnskaper.

For oss med funksjonsnedsettelser

Informasjon om tilgjengelighet på Bergen Kjøtt finner du her. Gi oss beskjed hvis du har tilgangsbehov.


Fra GRIP 2022. Foto: Runa Halleraker

Praktisk om kurset

GRIP består av en kursserie med seks praktiske workshops hvor vi lærer hvordan vi bruker mikser og PA-anlegg for live konserter, forestillinger og klubbkvelder.

Hovedinstruktør Irene Bjørke vil lære oss mer om:

 • PA-system og hvordan det virker
 • Mikser og miksing live
 • Mikrofoner og hvordan de kan brukes 
 • Scenerigg og linjer
 • Backline
 • Arbeidsflyt, kommunikasjon, planlegging og strukturering av jobben
 • Hands-on erfaring og praktisk tilnærming til jobben som lydtekniker. Dette inkluderer å jobbe med etablerte lydteknikere som mentorer på arrangement.

Underveis i kurset vil det også være gjesteinstruktører.

Deltakerne vil også få praktisk erfaring sammen med profesjonelle lydteknikere på arrangementer hos Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Vill Vill Vest.Om instruktøren på kurset Irene Bjørke

Irene Bjørke jobber som lydtekniker for Creative Technology i Bergen. Hun har utdanning innen folkemusikk og musikkvitenskap med hardingfele som hovedinstrument, men har gjennom praktisk erfaring opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter som lydtekniker.

Karrieren som lydtekniker startet som nysgjerrig kulturstudent på Kroa i Bø i Telemark, og begeistringen for lyd og sceneteknikk førte til mange år med frivillig arbeid på Det Akademiske Kvarter da hun flyttet til Bergen. Her var Irene blant annet leder for teknikergruppen Kraftetaten, som har ansvar for all teknikk og teknikere på konsertstedet.

I vel over 8 år har Irene jobbet som profesjonell lydtekniker på flere klubber og kulturhus i Bergen, så vel som frilanset jevnlig for store, tekniske leverandører som Bright og Konsertsystemer. Spekteret på jobber er alt fra store festival- og konsertproduksjoner med norske og internasjonale artister, firma-events og konferanser, til mer intime konserter, workshops og andre kunstneriske fremføringer. Nå er målet å bidra til å rekruttere en ny generasjon med lydteknikere som kan videreutvikle lydbransjen og realisere fremtidige lydopplevelser.


GRIP: Get to grips with sound engineering – Spring 2023

GRIP is a course series aiming to give more people the opportunity to learn, develop skills and gain practical experience in sound engineering. GRIP is open to everyone over the age of 18, and we emphasize our aim to welcome more women, non-binary and trans people in sound technician roles in Bergen’s cultural organisations. No previous experience is necessary.

Course days:

“Kick off weekend” Saturday 04. – Sunday 05. March 11:00 – 16:00

Monday 13. March 17:00 – 20:00

Tuesday 21. March 17:00 – 20:00

Tuesday 28. March 17:00 – 20:00

Tuesday 11. April 17:00 – 20:00

Course venue: Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1

Sound technician and instructor: Irene Bjørke, Sigri Hovde, Mark Simon Watts and others.

Course price: 750,- for 6 sessions. Optional AKKS membership is included in the course price.

We have a limited number of places that you can get for free or at a reduced price if you are under 26 or if your family has limited finances. To make use of the offer, select this in the registration form. This scheme is supported by BUFDIR, the Norwegian Directorate for Children, Youth and Families’ national grant scheme to include children and young people.

Registration deadline: 10. february 17:00

The course has space for 6 course participants. Enrollment is application-based. Fill in the registration form with a short paragraph where you tell us why you want to join this course. Also tell us if you have previous experience of working with sound, for example as a musician/DJ, through work with arrangements, music theory – or if you are simply just interested in learning more about sound engineering.

Language:
The course will be conducted in Norwegian. Let us know if you want to join but have limited Norwegian skills.

For those with accessibility needs:
Information on accessibility at Bergen Kjøtt can be found here. Let us know if you have any access needs.Practical information about the course

GRIP consists of a course series with six practical workshops where we learn how to use mixers and PA systems for live concerts, performances and club nights.

Lead instructor Irene Bjørke will teach us more about:

 • PA system and how it works
 • Mixer and mixing live
 • Microphones and how they can be used
 • Stage rigging and lines
 • Back line
 • Workflow, communication, planning and structuring of the job
 • Hands-on experience and a practical approach to the job as a sound engineer. This includes working with established sound engineers as mentors at events.

During the course there will also be guest instructors.

Participants will also gain practical experience together with professional sound technicians at events at Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche and Vill Vill Vest.About GRIP

GRIP is part of an initiative by Bergen Kjøtt, AKKS Bergen, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen and sound technician Irene Bjørke to strengthen a greater diversity of people with technical expertise in Vestland. Women, non-binary and transgender people are still strongly underrepresented in the sound engineering field  – in 2022 it was reported that 93% of all technicians in Norway are cis-male. We want to change this.

GRIP aims to increase the proportion of women, non-binary and transgender people in sound technician roles in Norway´s cultural organizations The development of the cultural scene is not only about creating a diversity of role models on stage, but also behind the scenes – in production, lighting and sound engineering, and in all other important roles behind the scenes.

GRIP aims to provide long-term, practical training, experience and guidance in sound engineering across cultural disciplines, such as music, dance, performance and theatre. GRIP also
collaborates with other organisations in Bergen including Vill Vill Vest festival, Borealis – a festival for experimental music, Østre, Bergen Kunsthall / Landmark, Transgender Awareness Week and Creative Technology to offer practical experience for the GRIP trainees.

GRIP is open to everyone over the age of 18 (with no upper age limit) and offers both introductory and in-depth courses in sound engineering. Between 2021-22, GRIP trained more than 100 people, including new sound technicians as well as teachers, musicians, youth workers, producers and curators who want to gain more knowledge and confidence in sound technology. 92% of the GRIP participants have been women, non-binary and transgender people and many are now working as professional sound technicians in Bergen and Norway.About the course instructor Irene Bjørke

Irene Bjørke works as sound engineer with Creative Technology in Bergen. She has an education in traditional music and musicology with the Hardanger fiddle as her main instrument, but through practical experience has built up competence and skills as a sound technician.

Her career as a sound engineer started as a curious culture student at Kroa in Bø in Telemark, and her enthusiasm for sound and stage technology led to many years of voluntary work at Det Akademiske Kvarter when she moved to Bergen. Here, Irene was, among other things, head of the technician group Kraftetaten, which is responsible for all technical equipment and technicians at the concert venue.

For well over 8 years, Irene has worked as a professional sound engineer at several clubs and cultural centers in Bergen, as well as regularly freelanced for large, technical suppliers such as Bright and Konsertsystemer. The spectrum of jobs is everything from large festival and concert productions with Norwegian and international artists, corporate events and conferences, to more intimate concerts, workshops and other artistic performances. Now the goal is to help recruit a new generation of sound engineers who can further develop the sound industry and realize future sound experiences.