2021 GRIP – kurs i lydteknikk

English information at the end

GRIP – For deg som vil lære deg lydteknikk

GRIP er en ny kursserie for å gi flere mulighet til å få praktisk erfaring og ferdigheter innen lydteknikk. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt.

Påmeldingsfrist 22. september.

Innen 28. september får man svar på om man har kommet med eller ikke.

Kurset ønsker å styrke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner innenfor feltet, men alle kjønn er velkomne.

GRIP er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og AKKS Bergen.

Kursdager: Tirsdager 05.10, 12.10, 19.10, 09.11, 16.11 og 11.01 kl. 17.00 – 21.00.

Kurssted: Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1.

Lydtekniker og instruktør: Irene BjørkePraktisk om kurset

GRIP består av en kursserie med seks praktiske workshops hvor vi lærer hvordan vi bruker mikser og PA-anlegg for live konserter, forestillinger og klubbkvelder. Hovedinstruktør Irene Bjørke vil lære oss mer om:

 • PA-system og hvordan det virker
 • Mikser og miksing live
 • Mikrofoner og hvordan de kan brukes
 • Scenerigg og linjer
 • Backline
 • Arbeidsflyt, kommunikasjon, planlegging og strukturering av jobben
 • Hands-on erfaring og praktisk tilnærming til jobben som lydtekniker. Dette inkluderer å jobbe med etablerte lydteknikere som mentorer på arrangement.

Underveis i kurset vil det også være gjesteinstruktører.

Deltakerne vil også få praktisk erfaring sammen med profesjonelle lydteknikere på arrangementer med BIT Teatergarasjen og Carte Blanche under Meteorfestivalen i Bergen 21. – 31. oktober.

Om GRIP

GRIP har som formål å øke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner som får teknisk kunnskap og praktisk erfaring innenfor lydteknikk.

Kvinner, ikke-binære og transpersoner er fremdeles sterkt underrepresentert i lydteknikkfeltet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Utviklingen av kulturscenen handler ikke bare om å skape et mangfold av forbilder på scenen, men også bak scenen – i produksjon, lys- og lydteknikk, og i alle de andre viktige rollene bak kulissene. GRIP er åpent for alle, men vi understreker vårt mål om å ønske flere kvinner, ikke-binære og transpersoner velkommen i lydteknikerroller i Bergens kulturorganisasjoner.

GRIP er en del av et nytt tiltak på Bergen Kjøtt for å styrke et større mangfold av mennesker med teknisk kompetanse i Vestland. I samarbeid med flere ulike kulturorganisasjoner ønsker Bergen Kjøtt å gi langsiktig, praktisk opplæring, erfaring og veiledning i lydteknikk på tvers av kulturelle disipliner, som musikk, dans, performance og teater.Påmelding

Alle er velkommen. Vi vil fremheve at kurset ønsker å styrke andelen kvinner, ikke-binære og transpersoner innenfor feltet.

Kurset har plass til 6 kursdeltakere. Påmeldingen er søknadsbasert. Fyll ut påmeldingsskjemaet med et kort avsnitt hvor du forteller oss hvorfor du vil bli med på dette kurset.

Påmelding

Påmeldingsfrist 22. september.

Innen 28. september får man svar på om man har kommet med eller ikke.

Påmeldingsvilkår

Påmeldingen til kurset er bindende. Vi har begrenset med plasser på hvert kurs, og vi har derfor ingen avmeldingsfrister på våre kurs.

Kurspris

Programkostnad: 750,- for 6 økter.

Musikkaktivitet for alle

Vi vil ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse på våre kurs. Vi har derfor et begrenset antall ledige plasser for de under 26 år. For å bruke dette tilbudet, velger du dette i påmeldingsskjemaet. Hvis du har Aktivitetskortet fra Bergen kommune, kan dette også brukes hos oss. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss på kontoret@bergen.akks.no. Dette støttes av BUFDIR.Om instruktøren på kurset Irene Bjørke

Irene Bjørke er nylig ansatt som teknisk ansvarlig på Bergen Kjøtt, og jobber som frilans lydtekniker ved siden av å være produsent og prosjektleder for samtidsmusikkensemblet BIT20 Ensemble i Bergen. Hun har utdanning innen folkemusikk og musikkvitenskap med hardingfele som hovedinstrument, men har gjennom praktisk erfaring opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter som lydtekniker.

Karrieren som lydtekniker startet som nysgjerrig kulturstudent på Kroa i Bø i Telemark, og begeistringen for lyd og sceneteknikk førte til mange år med frivillig arbeid på Det Akademiske Kvarter da hun flyttet til Bergen. Her var Irene blant annet leder for teknikergruppen Kraftetaten, som har ansvar for all teknikk og teknikere på konsertstedet.

I vel over 6 år har Irene jobbet som profesjonell lydtekniker på flere klubber og kulturhus i Bergen, så vel som frilanset jevnlig for store, tekniske leverandører som Bright og Konsertsystemer. Spekteret på jobber er alt fra store festival- og konsertproduksjoner med norske og internasjonale artister, firma-events og konferanser, til mer intime konserter, workshops og andre kunstneriske fremføringer. Nå er målet å bidra til å rekruttere en ny generasjon med lydteknikere som kan videreutvikle lydbransjen og realisere fremtidige lydopplevelser.Språk

Kurset vil bli ledet på norsk. Gi oss beskjed hvis du vil bli med, men har begrensede norskkunnskaper.

For oss med funksjonsnedsettelser

Informasjon om tilgjengelighet på Bergen Kjøtt finner du her: https://www.bergenkjott.org/kontact

Gi oss beskjed hvis du har tilgangsbehov.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på bergen@akks.no.

GRIP er støttet av Sparebanken Vest, Bergen kommune og Balansekunst. GRIP er en del av BIT Teatergarasjens prosjekt apap-FEMINIST FUTURES, medfinansiert av Creative Europe-programmet i EU og har som mål å sette i gang sosiale endringer og ta opp ulikheter i samtidens scenekunst.

Design av JAHJAH.


ENGELSK

GRIP – Seize the tools of sound engineering!

GRIP is a new course series to gain practical experience and skills in sound engineering. No previous experience is required.

Everyone is welcome. We would like to emphasize that the course aims to strengthen the proportion of women, non-binary and transgender people in the field.

GRIP is a collaborative project between Bergen Kjøtt, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og AKKS Bergen.

Course dates: Tuesdays 05.10, 12.10, 19.10, 09.11, 16.11 and 11.01 17:00 – 21:00.

Course location: Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1

Sound technician and instructor: Irene Bjørke

Påmelding RegistrationPractical information about the course

GRIP consists of weekly practical workshops where we learn how to use PA (sound) systems, mixers and sound production for live concerts, performances and club nights. Lead instructor Irene Bjørke will teach us more about:

 • PA (sound) system and how it works
 • Mixer and mixing live sound
 • Microphones and how they can be used
 • Stage rig
 • Backline
 • Workflow, communication, planning and structuring of the job
 • Hands-on experience and practical approach to working as a sound technician – we will also invite other mentors from the field.

During the course there will also be guest producers.

Participants will also gain hands-on, practical experience together with professional sound technicians at events with BIT Teatergarasjen and Carte Blanche during the Meteor Festival in Bergen October 21 – 31.

About GRIP

GRIP aims to empower more women, non-binary and transgender people to gain technical knowledge and practical experience in live sound engineering.

The field of sound engineering continues to be white, able-bodied and cis-male dominated. The development of our cultural scenes leans not only on creating a diversity of role models on stage, but also in production, sound engineering and all other important roles behind the scenes. GRIP is open to everyone, but we emphasise our aim to welcome more women, non-binary and transgender people into sound technician roles in Bergen’s cultural organizations.

GRIP is part of a new initiative at Bergen Kjøtt to strengthen a greater diversity of people with technical competence in Vestland. In partnership with multi-disciplinary cultural organisations, this «training ground» provides long-term, hands-on training, experience and mentorship in sound engineering across different cultural disciplines.

 Registration

Everyone is welcome. We would like to emphasize that the course aims to strengthen the proportion of women, non-binary and transgender people in the field.

The course has room for 6 course participants. The registration is application-based. Fill out the registration form with a short written paragraph and tell us why you want to join this course.

Påmelding Registration

Registration deadline 22 September.

By 28 September, you will receive an answer as to whether you have got a place on the course or not.

Registration terms

Registration for the course is binding. We have limited places on each course, and we therefore have no cancellation deadlines for our courses.

Course price

Program cost: 750, – for 6 sessions.

Music activity for everyone

We do not want economics to stand in the way of participation at our courses. We therefore have a limited number of places that are free to those under 26 years. To use this offer, you select this at the course registration form. If you have the Activity Card from Bergen kommune, this can also be used with us. If you have any questions, please contact us at kontoret@bergen.akks.no. This is supported by BUFDIR.

 About the instructor on the course Irene Bjørke

Irene Bjørke has recently been hired as technical manager at Bergen Kjøtt, and works as a freelance sound technician in addition to being a producer and project manager for the contemporary music ensemble BIT20 Ensemble in Bergen. She has an education in folk music and musicology with a harding fiddle as her main instrument, but through practical experience she has gained competence and skills as a sound technician.

Her career as a sound technician started as a curious culture student at Kroa in Bø in Telemark, and her enthusiasm for sound and stage technology led to many years of volunteer work at Det Akademiske Kvarter when she moved to Bergen. Here, Irene was, among other things, the leader of the technician group Kraftetaten, which is responsible for all technicians and technicians at the concert venue.

For well over 6 years, Irene has worked as a professional sound technician at several clubs and cultural centers in Bergen, as well as freelancing regularly for large, technical suppliers such as Bright and Konsertsystemer. Her experience ranges from major festival and concert productions with Norwegian and international artists, company events and conferences, to more intimate concerts, workshops and other artistic performances. Now the goal is to help recruit a new generation of sound technicians who can further develop the sound industry and realize future sound experiences.Language

The course will be led in Norwegian. If you would like to join, but Norwegian is not your first

language, let us know.

Accessibility

Let us know if you have any access needs.

Information in Norwegian here: https://www.bergenkjott.org/kontact

Do you have questions?

Feel free to contact us at bergen@akks.no.

 

GRIP is supported by Sparebanken Vest, Bergen kommune and Balansekunst. GRIP is part of BIT Teatergarasjen´s project apap – FEMINIST FUTURES, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and aims to initiate powerful social changes and address inequality in the contemporary Performing Arts.

Design by JAHJAH.